การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 14 ECTI-CARD 2022 “เทคโนโลยีสู่ชุมชนแห่งนวัตกร” จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สมาคมวิชาการ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ จังหวัดลพบุรี โดยมีจุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานเพื่อรวบรวมผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และการพัฒนาเชิงประยุกต์ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งสามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดในระดับท้องถิ่นระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งบทความที่ส่งมานั้นจะได้รับการพิจารณาคุณภาพ และความ สมบูรณ์ของงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ บทความที่ได้รับการคัดเลือกได้นำเสนอในที่ประชุม ECTI-CARD 2022 จะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง   ECTI-CARD    (ECTI-CARD Proceedings)    หรือวารสาร ECTI-ARD    ซึ่งสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลของสมาคม ECTI    วารสารเทพสตรี I-TECH (ฐานข้อมูล TCI-2)    หรือวารสาร วิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฐานข้อมูล TCI-2) ตามแบบฟอร์มของแต่ละวารสาร


Card image cap

กำหนดการ

รายละเอียด

วันสุดท้ายรับบทความวิจัย
และบทความวิชาการ
10 ธันวาคม 2564
17 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2564
ประกาศผลการพิจารณา
20 มกราคม 2565
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์
31 มกราคม 2565
ลงทะเบียนล่วงหน้า
20 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2565

Card image cap

การส่งบทความ

รายละเอียด

      เป็นบทความเต็มรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 4-6 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบมาตรฐาน 2 คอลัมน์ของ IEEE โดยต้องกล่าวถึงที่มาและผลที่ได้รับ รายละเอียดและ/หรือการนำไปใช้งาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือมากกว่า จากกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ ขั้นตอนการสมัครและส่งบทความ

Card image cap

สถานที่จัดงานเลี้ยง

รายละเอียด

      ร้านอาหารบัวหลวงเป็นร้านอาหารสไตล์ไทยที่จำลองบรรยากาศเหมือนบ้านเรือนไทยสมัยก่อน ด้วยพื้นที่ที่กว้างขวางประมาณ 30 ไร่ ทำให้สวนอาหารแห่งนี้เหมาะมากๆ สำหรับการทานอาหารกับครอบครัว และการจัดงานมงคล


 • Topic Areas

 • กลุ่มที่ 1  การเกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรมการเกษตร

 • กลุ่มที่ 2  เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา

 • กลุ่มที่ 3  การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงานบ้านอัตโนมัติ

 • กลุ่มที่ 4  การเรียนการสอนทางไกล การศึกษาบันเทิง คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน

 • กลุ่มที่ 5  การกู้ภัย ระบบเตือนภัย และพยากรณ์

 • กลุ่มที่ 6  การสื่อสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย

 • กลุ่มที่ 7  การขนส่ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม

 • กลุ่มที่ 8  ธุรกิจธนาคาร การท่องเที่ยว และการโรงแรม

 • กลุ่มที่ 9  ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง การยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ

 • กลุ่มที่ 10  มาตรวิทยา การวัดและควบคุม

 • กลุ่มที่ 11  วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • กลุ่มที่ 12  หัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • Special Session 1 :  ปัญญาประดิษฐ์เพื่อระบบการสื่อสารดิจิทัล

 • Special Session 2 :  เทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • Special Session 3 :  การเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

 • Special Session 4 :  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับงานสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

 • Special Session 5 :  อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หุ่นยนต์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีไอโอที และระบบควบคุมอัตโนมัติในชีวิตประจำวัน


 • Workshops

 • Workshop 1 : มาตรวิทยาและการสอบเทียบเครื่องวัดทางไฟฟ้า รายละเอียด
  ***ผู้เข้าร่วมงาน Workshop 1 สามารถร่วมตอบคำถามชิงเงินรางวัล เงินสดมูลค่ารวม 5,000 บาท และของที่ระลึก***                                                ลงทะเบียนเข้าร่วม

 • Workshop 2 : LAN Security Monitoring Device รายละเอียด
  ***ผู้เข้าร่วมงาน Workshop 2 จำนวน 15 ท่านแรก จะได้รับอุปกรณ์ IoT for Security Monitoring***                                                                           ลงทะเบียนเข้าร่วม


อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2022

ลงทะเบียนล่วงหน้า *
ลงทะเบียนปกติ **
Regular *** (บุคคลทั่วไป อาจารย์ และนักวิจัย)
5,500 บาท
6,000 บาท
Regular (บุคคลทั่วไป อาจารย์ และนักวิจัย ที่เป็นสมาชิกสมาคม ECTI) ประเภทสามัญ
5,000 บาท
5,500 บาท
Student **** (นักเรียน นิสิต นักศึกษา)
3,800 บาท
4,300 บาท
Student (นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เป็นสมาชิกสมาคม ECTI) ประเภทนักศึกษา
3,500 บาท
4,000 บาท
Accompany (ผู้ติดตาม ผู้สนใจที่ไม่ได้เป็นผู้แต่งบทความ)
3,000 บาท
3,500 บาท

* ลงทะเบียนล่วงหน้า :    ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่  20 มกราคม -  1 กุมภาพันธ์ 2565
** ลงทะเบียนปกติ :    ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2565 - 17 กุมภาพันธ์ 2565
<มีรถบริการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี -โรงแรมที่พักและงานวังนารายณ์มหาราชระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565>

***เครือข่ายราชภัฏรับส่วนลด 500 บาท/1 บทความ***ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม


  ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี

“งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” เป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดลพบุรี จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับชาวลพบุรีเป็นอย่างมาก ความเป็นเอกลักษณ์ของงาน คือ การแต่งกายชุดไทย และเป็นงานที่รำลึกถึงองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้ทรงสร้างความเจริญให้กับเมืองลพบุรี พระองค์ยังสร้างเมืองลพบุรีให้เป็นราชธานีแห่งที่ 2 รองมาจากกรุงศรีอยุธยา และทรงประทับที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เป็นเวลาถึง 8 เดือน ใน 1 ปี และเสด็จสวรรคต ณ เมืองลพบุรี