.

ข้อแนะนำในการนำเสนอบทความวิจัยแบบ Oral Presentation


1. ผู้นำเสนอบทความควรมาถึงห้องประชุมย่อยในการนำเสนอบทความก่อนการนำเสนอเริ่มต้น 15 นาที เพื่อทำการจัดเตรียมไฟล์ในการนำเสนอบทความ โดยผู้นำเสนอบทความสามารถดูตารางการนำเสนอบทความวิจัยในแต่ละวันและแผนที่ตำแหน่งของห้องประชุมย่อยในการนำเสนอบทความได้จาก Final Program และ แผนผังการจัดงาน ตามลำดับ

2. บทความวิจัยแต่ละบทความมีเวลาในการนำเสนอและถาม/ตอบ 15 นาที ซึ่งจะแบ่งเป็นการนำเสนอบทความวิจัย 12 นาที และการถาม/ตอบ คำถามจากคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเวลา 3 นาที โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทำการจับเวลาในการนำเสนอบทความ และจะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้นำเสนอบทความเมื่อเหลือเวลาในการนำเสนอบทความ 5 นาที 2 นาที และหมดเวลาในการนำเสนอบทความ

3. ภายในห้องนำเสนอบทความได้จัดให้มีคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุด เครื่องฉายภาพจำนวน 1 เครื่อง และไมโครโฟนจำนวน 1 ตัว สำหรับการนำเสนอบทความ

4. ผู้นำเสนอบทความวิจัยจะได้รับใบประกาศนียบัตรของการนำเสนอบทความวิจัย เมื่อการนำเสนอบทความวิจัยทุกบทความในห้องประชุมย่อยสิ้นสุดลง