.

หัวข้อบทความที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มที่ 1 : การเกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรมการเกษตร

กลุ่มที่ 2 : เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา

กลุ่มที่ 3 : การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงานบ้านอัตโนมัติ

กลุ่มที่ 4 : การเรียนการสอนทางไกล การศึกาาบันเทิง คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน

กลุ่มที่ 5 : การกู้ภัย ระบบเตือนภัย และพยากรณ์

กลุ่มที่ 6 : การสื่อสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย

กลุ่มที่ 7 : การขนส่ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม

กลุ่มที่ 8 : ธุรกิจธนาคาร การท่องเที่ยว และการโรงแรม

กลุ่มที่ 9 : ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง การยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ

กลุ่มที่ 10 : มาตรวิทยา การวัดและควบคุม

กลุ่มที่ 11 : วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กลุ่มที่ 12 : หัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Special Session : ปัญญาประดิษฐ์เพื่อระบบการสื่อสารดิจิทัล

Special Session : เทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Special Session : การเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

Special Session : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับงานสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

Special Session : อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หุ่นยนต์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีไอโอที และระบบควบคุมอัตโนมัติในชีวิตประจำวัน


รูปแบบการส่งบทความ

1. รูปแบบบทความวิจัย เป็นบทความเต็มรูปแบบภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 2 ถึง 4 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบมาตรฐาน 2 คอลัมน์ของ IEEE โดยต้องกล่าวถึงที่มาและผลที่ได้รับ รายละเอียดและ/หรือการนำไปใช้งานซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือมากกว่า จากกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้กำหนด

2. รูปแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เป็นบทความเต็มรูปแบบภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 2 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบมาตรฐาน 2 คอลัมน์ของ IEEE โดยผู้เขียนบทความอาจนำผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์มาร่วมจัดแสดงในงานประชุมได้การส่งบทความ

การส่งบทความ จะต้องส่งผ่่านระบบ Online Submission วันสุดท้ายรับบทความวิจัย และบทความวิชาการวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ตามรูปแบบที่กำหนด ส่งบทความได้ที่นี่

***หากเกิดความผิดพลาดกรุณาติดต่อ ฝ่านประสานงาน***